Voor werkgevers zijn er onder bepaalde voorwaarden mogelijkheden voor subsidies. Onderstaande informatie komt van de desbetreffende subsidieverstrekkers en kan wijzigen of intussen gewijzigd zijn. Voor de laatste bijgewerkte informatie verwijzen wij u naar de desbetreffende instantie.

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Voor wie?

U kunt als werkgever in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerplaats aanbiedt voor de categorie Mbo beroepsbegeleidende leerweg.

Het bedrijf of de organisatie komt in aanmerking voor subsidie voor de weken of maanden waarin de leerling deelnemer of student in het school-, studiejaar binnen het bedrijf of de organisatie is begeleid. De werkgever hoeft geen volledig school-, studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Deze tegemoetkoming in de begeleidingskosten geldt ook als een deelnemer voor de gestelde einddatum van de praktijk- of werkleerplaats stopt.

Een subsidieaanvraag kan na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar worden ingediend. Meer informatie over aanvragen vindt u op mijnrvo.

Doel

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. De subsidieregeling richt zich speciaal op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.

Aanvragen

Een subsidieaanvraag dient u in na afloop van de begeleiding in het betreffende school-, studiejaar. De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl of via de rechtstreeekse pagina https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren. Hiervoor is minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.

Vervolgens ontvangt u een beslissing op uw aanvraag. Binnen 2 weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvangt u het subsidiebedrag op de bankrekening van het bedrijf of organisatie die de begeleiding heeft verzorgd.

Subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling werkt niet volgens het principe ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’. Alle tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget wordt het budget evenredig verdeeld.

Meer weten over de Subsidieregeling praktijkleren? Bekijk het online seminar via uw pc of tablet. In 30 minuten bent u op de hoogte.

Sectorplan plus 2017-2021

Doel van het SectorplanPlus Zorg & Welzijn (SPLUSZW) is een extra impuls geven aan opleidingsprojecten. SectorplanPlus is een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze regeling zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Subsidies op basis van het SectorplanPlus zijn in de periode van 2017-2021 beschikbaar via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken (in totaal zes tranches). 

In aanmerking voor subsidie komen werkgevers actief in de sector zorg en welzijn, waarvan de activiteiten geheel of gedeeltelijk bekostigd worden uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Het is slechts toegestaan om voor één onderneming uit een groep deel te nemen aan het SectorplanPlus.

De deelnemers aan opleidingsactiviteiten van het SectorplanPlus zijn werknemers in zorg gebonden functies die vallen onder de volgende categorieën. Werknemers die:

  • nieuw instromen (nieuwe instroom);
  • met ontslag worden bedreigd (met ontslag bedreigde werknemers);
  • via een kwalificerende opleiding worden opgeschoold om ruimte te creëren voor nieuwe instroom;
  • worden opgeleid tot praktijkbegeleider/-ondersteuner om de nieuwe instroom te kunnen begeleiden.

De activiteiten die vanuit het SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

  • kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal;
  • training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen);
  • training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen);
  • training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 5 dagen).

De subsidie bedraagt maximaal 50% (60% voor middelgrote ondernemingen en 70% voor kleine ondernemingen).
Aanvragen kunnen worden ingediend via Sectorplan Plus.

Stagefonds Zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eindverantwoordelijk voor het Stagefonds Zorg. De subsidies worden op concernniveau verstrekt. 

SBB beperkt de administratieve lasten voor zorgorganisaties en het ministerie. Particuliere onderwijsinstellingen die niet zijn aangesloten bij BRON, leveren hun stagegegevens aan SBB via een onlineportal. Scholen ontvangen een aantal keer per jaar een terugkoppeling van SBB met het verzoek om hun stagegegevens te controleren en aan te vullen. In het voorjaar verzoekt SBB de leerbedrijven waar stages zijn gerealiseerd, om hun gegevens te controleren en een aantal vragen te beantwoorden. Op basis daarvan stelt het ministerie vast of de organisatie subsidie krijgt. 

Als een leerbedrijf in aanmerking komt voor subsidie, ontvangt het concern in augustus een aanvraagformulier per post. Hierop is het aantal stageplaatsen in fte vooraf ingevuld. Het concern controleert, ondertekent en retourneert dit formulier. Concerns die eind augustus geen formulier hebben ontvangen over het afgelopen schooljaar, of het niet eens zijn met de beslissing, kunnen tot 1 oktober zelf subsidie aanvragen via VWS.

Heeft u vragen over het Stagefonds Zorg? Neem contact op met de Servicedesk van SBB. Kijk voor meer informatie op: Stagefonds Zorg.